Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

VIDAUS AUDITAS

2016–2017 m.m.

Sritis 2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis                    

                                                                  

Veiklos rodiklis 2.2. Ugdymo turinio procedurų planavimas

                                                                        

Pagalbinis rodiklis 2.2.1. Ugdymo turinio ir  kasdienės veiklos planavimas

 

Išvados apie esamą padėtį (dabartinės situacijos apibūdinimas)

Išvados po duomenų analizės

Dokumentų bei klausimynų pedagogams ir tėvams duomenų analizė parodė, jog įstaigoje ugdymo turinio planavimas remiasi valstybinėmis rekomendacijomis,  ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis strateginiais dokumentais, nurodančiais šiuolaikinį požiūrį į vaiką. Organizuojant ugdymo procesą ir planuojant ugdymo turinį bei kasdienę veiklą,  laikomasi socialinio- kultūrinio kryptingumo, individalizavimo, humaniškumo- demokratiškumo, prieinamumo, lankstumo, tęstinumo principų.  2016 m. birželio mėn. atnaujinta mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa ,,Vaikystės žingsneliai“. Ugdymo programoje atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (vaikų, turinčių raidos sutrikimų, gabių, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) poreikius. Ankstyvojo amžiaus ir ikimokyklinio ugdymo grupių pedagogai ugdymo turinį (ilgalaikis ir trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas) planuoja pagal ,,Plaukimo takelį”. Priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai ugdymo turinį (ilgalaikis ir trumpalaikis ugdomosios veiklos planavimas) planuoja pagal priešmokyklinio ugdymos(si) programos priemonę ,,Opa Pa”. Pagalbos mokiniui specialistai (logopedė, specialioji pedagogė, psichologė), meninio ugdymo mokytoja turi susidarę metinės veiklos  programas.  Planavimo dokumentavimas vykdomas popieriniu ar skaitmeniniu būdu. Nuo balandžio mėnesio pradėta planuoti elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis”. Ugdomosios veiklos planavimas yra pakankamai kokybiškas, orientuotas į laukiamus vaikų ugdymosi rezultatus, t. y. vaiko asmenybės ūgtelėjimą, įgyjamus pasiekimus, daromą pažangą. Atsižvelgiama į vaikų įvairovę, jų ugdymosi poreikius ir pasiekimus, parenkant skirtingą ugdymo turinį, būdus ir priemones. Daugumos pedagogų ugdymo planai yra integralūs, į juos įtraukiami bendruomenės nariai.  Daugumos pedagogų ugdymo turinio planavimas yra orientuotas į galutinį rezultatą. Derinama tikslinga (pedagogo vaikams siūloma) ir spontaniška (vaikų sumanyta, inicijuota) vaikų veikla. Dalis pedagogų ugdomosios veiklos plane iš anksto numato tik svarbiausias ugdymo gaires, paliekama galimybė planą kasdien koreguoti, papildyti vaikų sumanymais, naujomis idėjomis, atliepiančiomis išryškėjusius vaikų interesus bei polinkius. Daugumai tėvų pakanka informacijos apie ugdymo turinį ir kasdienės veiklos planavimą  jų vaiko grupėje. Ugdymo turinys ir kasdienės veiklos planavimas  atitinka jų lūkesčius, tenkina vaiko poreikius, yra orientuotas į vaiko individualią pažangą. Tėvų nuomone, jie yra įtraukiami į ugdymo turinio planavimą, atsižvelgiama į jų idėjas.

Vertinimas ( lygis)

3

 

Reikalingi veiksmai (siūlomi veiksmai situacijai gerinti).

Dar labiau tobulinti ugdymo proceso ir kasdienės veiklos planavimą, atsižvelgiant į vaikų įvairovę, jų ugdymosi poreikius ir pasiekimus, parenkant skirtingą ugdymo turinį, būdus ir priemones. Domėtis naujausia metodine literatūra skirta ugdymo turinio ir kasdienės veiklos planavimui. Daugiau dėmesio skirti refleksijai ir apmąstymams, rezultatų analizei, kad būtų užtikrinamas kuo kokybiškesnis ugdymo proceso ir kasdienės veiklos organizavimas. Ugdymo procesą ir kasdienę veiklą dažniau organizuoti atsižvelgiant į vaikų idėjas, norus, tėvų pasiūlymus.