Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

VIDAUS AUDITAS

2017–2018 m.m.

Sritis 4. Parama ir pagalba vaikui, šeimai                

                                                                       

Veiklos rodiklis 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas

                                                                        

Pagalbinis rodiklis 4.2.1. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas

 

 

Išvados apie esamą padėtį (dabartinės situacijos apibūdinimas)

Išvados po duomenų analizės

  Įstaigoje pakankamai tenkinami beveik visi individualūs vaiko saugumo, emociniai, fiziniai ir socialiniai poreikiai, sudarytos sąlygos, laiduojančios gerą vaiko savijautą. Pedagogai, įstaigos vadovai ir kitas personalas dažniausiai laiku ir lanksčiai reaguoja į iškilusius naujus vaikų poreikius. Įstaigoje sukurta sistema garantuoja ir saugo vaiko teises. Įgyvendinamos socialinio-emocinio ugdymo programos, ,,Zipio draugai”, ,,Kimochis”. Įstaigos pedagogai ypatingą dėmesį skiria vaiko emocinių ir socialinių poreikių tenkinimui,  savo darbo patirtimi dalijasi su rajono ir šalies pedagogais. 2018-03-15 buvo organizuotas rajoninis metodinis renginys ,,Emocijos vaiko pasaulyje”, patirtimi dalintasi respublikinėje konferencijoje ,,Vaikų emocinis ugdymas”. Grupėse įgyvendinami emocinio sveikatingumo projektai. Didžiulis dėmesys yra skiriamas vaiko fizinių poreikių tenkinimui. Įstaiga yra Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ,,Sveika mokykla” narys ir Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys, todėl sveikatos ugdymo programa integruojama į ugdymo turinį,  ypatingas  dėmesys skiriamas judriai ugdytinių veiklai salėje, grupės patalpose, lauke. Kieme esantys įrengimai skatina vaikų judrią veiklą, artimiausiu metu planuojama įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė glaudžiai  bendradarbiauja su grupių pedagogais. Grupėse įgyvendinami fizinę sveikatą stiprinantys projektai.  Buvo aktyviai prisidėta organizuojant  respublikinį forumą ,,Skrydis į sveikatą”, vyksta tradicinės sporto šventės, bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja respublikinėse ir rajoninėse fizinę sveikatą stiprinančiuose  renginiuose, konkursuose, akcijose. 2018 m. balandžio mėn.   mūsų įstaiga Klaipėdos AVPK organizuotame konkurse išrinkta saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Klaipėdos rajone. Įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės žingsneliai“ atsižvelgiama į individualiuosius ir specialiuosius (vaikų, turinčių raidos sutrikimų, gabių, dvikalbių, socialinės atskirties aplinkoje augančių vaikų ir kt.) Ugdymo turinys yra pakankamai individualizuojamas, atsižvelgiant į vaiko poreikius. Įstaigoje yra pagalbą teikiančių specialistų komanda: psichologas, specialusis pedagogas ir logopedas. Specialistai teika kvalifikuotą, savalaikę pagalbą, nuolat bendradarbiauja su ugdytinių tėvais ir ugdančiais pedagogais, konsultuoja rengiant pritaikytas programas. Įstaigos VGK komisija efektyviai sprendžia iškilusias problemas, vyksta glaudus pagalbos specialistų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ir kitų komisijos narių bendradarbiavimas. Įstaigos ugdytinių socialiniai įgūdžiai stiprinami bendraujant su bendraamžiais, suaugusiaisaiais, dalyvaujant įvairiuose renginiuose.

Vertinimas ( lygis)

3

 

 

Reikalingi veiksmai ( siūlomi veiksmai situacijai gerinti).

  Tobulinti vaikų saviraiškos poreikių tenkinimą. Dar labiau rūpintis emociškai saugios, pozityvios atmosferos grupėse sudarymu. Planuojant ugdomąją veiklą dar labiau atsižvelgti į vaiko pasiūlymus, idėjas, ieškoti dar efektyvesnių bendradarbiavimo su šeima formų, siekiant užtikrinti kuo geresnį vaiko  individualių poreikių tenkinimą.