Menu Close

Vidaus auditas

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO GINTARĖLIS”  VIDAUS AUDITAS 2021-2022 m. m.              audito išvados 2021-2022 (1)

 

 

 

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“

VIDAUS AUDITAS

2019–2020 m. m.

Sritis 1. Etosas

 

Veiklos rodiklis 1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai

 

Pagalbinis rodiklis: 1.3.1. Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė

 

 

Išvados apie esamą padėtį (dabartinės situacijos apibūdinimas)

Išvados po duomenų analizės

    Įstaigos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose akcentuojama mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės svarba ir siekis ją gerinti. Strateginiame 2019-2021 metų veiklos plane bendradarbiavimo plėtojimas yra svarbiausias prioritetas.

Apibendrinat mokytojų atliktos anketinės apklausos duomenis išryškėja šie mokyklos bendradarbiavimo aspektai: didžioji dalis pedagogų mano, kad mokykloje iš dalies vyrauja pasitikėjimo atmosfera,  priimant sprendimus yra atsižvelgiama į mokytojų nuomonę, mokykloje skatinamos mokytojų iniciatyvos ir lyderystė. Dauguma mokytojų  teigia, kad jie yra draugiški, pozityvūs bendruomenės nariai, vyksta glaudus bendradarbiavimas tarp grupės komandos narių. Priimtiniausios bendravimo su kolegomis formos yra pokalbiai, tiesioginis bendravimas formalioje ir neformalioje aplinkoje, komandinis darbas, informacijos perdavimas grupės komandos nariams pasirinktu būdu. Daugumos nuomone, dalijimasis gerąja darbo patirtimi ,,Kolega-kolegai” yra naudingas, nes įgyjama nauja patirtis,   pasisemiama idėjų, yra galimybė labiau pažinti kolegas ir jų gebėjimus, lavinami vaikų bendravimo įgūdžiai.  Mokytojai bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais, jų teigimu, tai gerina ugdymosi kokybę. Bendravimas neformalioje aplinkoje taip pat  turi įtakos bendruomenės narių tarpusavio santykiams, nes bendri renginiai, išvykos suartina kolegas, skatina nuoširdesnį bendravimą. Išryškėjo bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais dažniausiai kylančios problemos: mažas tėvų aktyvumas, nenoras įsitraukti į veiklas, nepakankamas domėjimasis vaikų pasiekimais, susitarimų nesilaikymas per dideli tėvų reikalavimai ir atsakomybės perkėlimas mokytojams.  Priimtiniausios bendravimo su tėvais formos yra tiesioginiai pokalbiai, bendravimas telefonu, sms žinutėmis, Facebook, mesengger grupėse. Aktyviai bendradarbiaujama grupių susirinkimų ir švenčių metu.

   Apibendrinant tėvų anketinės apklausos duomenis išryškėja šie aspektai: dauguma tėvų teigia, kad mokykloje vyrauja pasitikėjimo atmosfera, jie  iš dalies yra  aktyvūs bendruomenės nariai, didžioji dalis įstaigos renginiuose, šventėse dalyvauja kartą per pusmetį. Dauguma teigia, kad  atsižvelgiama į jų nuomonę priimant įvairius sprendimus, organizuojant veiklas įstaigoje, grupėse, kurias lanko jų vaikai, vyksta glaudus personalo bendradarbiavimas. Priimtiniausios bendravimo formos yra individualūs pokalbiai, bendravimas socialiniuose tinkluose, telefonu, sms žinutėmis. Didžioji dalis tėvų nurodė, kad bendraudami su ugdytojais nepatiria problemų, mokytojai yra kompetetingi, malonūs, rūpestingi, atsakingi. Daugumą tėvų tenkina bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytojais kokybė.

Vertinimas ( lygis) 3

 

 

Reikalingi veiksmai ( siūlomi veiksmai situacijai gerinti).
  1. Kurti bendradarbiavimo tradicijas, gerinant kokybišką vaiko ugdymą(si) ir plėtojant bendruomenės narių santykius.
  2. Skatinti įvairiapusį šeimos dalyvavimą įstaigos gyvenime.
  3. Siekti pagarbaus bendruomenės narių santykio ir pokyčių, sąlygojančių geresnę bendradarbiavimo kokybę.
  4. Skatinti bendruomenės narių bendravimą neformalioje aplinkoje.
  5. Teikti veiksmingą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių ir specialiosios pagalbos poreikį turintiems ugdytiniams ir šeimai.
  6. Stiprinti besimokančios bendruomenės siekį.
  7. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
  8. Priimant svarbius sprendimus, sprendžiant iškilusius sunkumus atsižvelgti į apklausos metu bendruomenės narių išsakytą nuomonę.

 

 

Skip to content