Menu Close

Paslaugos

PSICHOLOGO PASLAUGOS

Kaip vyksta psichologinis konsultavimas darželyje-lopšelyje?

Dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai arba pedagogai telefonu ar ateina į kabinetą, kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į pirmą konsultaciją kviečiami tėvai, pedagogai. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines tėvų ar vaikų konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.

KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA, TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.

Psichologės veiklos sritys:

1. Konsultavimas: vaiko raidos, elgesio, emocijų ir ugdymosi problemų aptarimas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su vaiku taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis (pagal poreikį ir tėvams sutikus), rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Įvertinimas: vaiko asmenybės raidos, elgesio ir emocijų ypatumų vertinimas, galių ir sunkumų nustatymas; Psichologinis vaiko įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą; Brandumo vertinimas siekiant vaikus išleisti į priešmokyklinę grupę ar mokyklą, jei einamaisiais metais vaikui nesueina atitinkamai 6 ar 7 metai;

3. Švietimas: vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio vertinimas (darželio-lopšelio bendruomenės grupių tyrimas). prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Kontaktai: psichologė Rimantė Ignatjevienė , Tel. +37061264830

Tėvai, pedagogai ir vaikai lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ konsultuojami:

Pirmadieniais 13.30–17.00 val., pietų pertrauka 12.00-12.30 val.

Ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.

LOGOPEDO PAGALBA

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti, organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti, teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja vaikų tėvus.

Kontaktai:

​​​Logopedė Diana Jarutienė, Tel. +370 46 45 27 96

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00–13.00 val. 15.00–17.00 val.

Antradienis 8.00–13.00 val. 15.00–17.00 val.

Trečiadienis 8.00–13.00 val. 15.00–17.00 val. 

Ketvirtadienis 8.00–13.00 val.  15.00–17.00 val.

Penktadienis 8.0013.00 val.

Tėvams konsultacijos teikiamos antradieniais 17.00–18.00 val.,  iš anksto suderinus laiką telefonu +37061246817

Logopedė Justina Ščavinskienė, justinascavinskiene@gmail.com

Darbo laikas: 

Pirmadienis 8.00-13.00, 15.00-16.00

Trečiadienis 8.00-13.00

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą spacialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus. Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą. Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus. Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams). Bendradarbiauja su įstaiga aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.

Specialioji pedagogė Aida Balsevičienė, aida.balseviciene@gargzdugintarelis.lt 

Darbo laikas: I 7.30-12.30, II 14.30-17.30, III 14.30-17.30

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Lina Lukauskaitė-Gečienė, lina.geciene@gargzdugintarelis.lt ; +370-611-99203

Darbo laikas: III 8.30-12.00; 12.30-14.30 val.; IV 8.30-12, 12.30-14.30 val.

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS:

 • Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą;
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas;
 • Vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
 • Informuoja įstaigos vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui;
 • Vykdo neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių prevenciją;
 • Vykdo užkrečiamų ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką;
 • Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja išorės institucijų atliekamuose tikrinimuose;
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais.

Kontaktai:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Dalia Kaunienė, Tel. +370 46 45 27 96, el. p. d.kauniene@visuomenessveikata.lt

Darbo laikas:

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis 8.00–16.30 val.

Penktadienis 8.00–14.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Skip to content